»Naujienos

»Draugijos įstatai

»Kasmetinė konferencija

»Registracija

»Tezės

»Konferencijos

»Nuorodos

»Kontaktai

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Lietuvos vaikų chirurgų draugija yra savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti gydytojus-vaikų chirurgus, dirbančius praktinį, mokslinį ir pedagoginį darbą, o taip pat gretimų vaikų chirurgijai specialybių gydytojus.
2. Draugija yra savarankiškas juridinis asmuo, turintis savo simbolį, antspaudą, sąskaitas banke (tame tarpe ir valiutinę) ir visas juridinio asmens teises, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose.
3. Draugija veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje.
4. Draugijos Valdybos būstinė yra Vilniuje: Lietuva, 2600, Vilnius, Santariškių 7, Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė.
5. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais bei šiais įstatais.

II. DRAUGIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Draugijos tikslai - tobulinti chirurginę pagalbą Lietuvos vaikiams ir organizuoti ją Europos ir Pasaulio standartų lygyje.

Uždaviniai:
1. Moksliškai tirti ir analizuoti chirurginės pagalbos vaikams būklę ir rodiklius Lietuvoje.
2. Diegti naujus, progresyvius diagnostikos bei gydymo metodus.
3. Kurti ir diegti Lietuvos Respublikoje chirurginės pagalbos vaikams tobulinimo programas įvairiose vaikų chirurgijos srityse.
4. Rūpintis vaikų chirurgų profesiniu paruošimu ir jų kvalifikacijos tobulinimu.
5. Skatinti vaikų chirurgus mokslo-tiriamajam darbui ir padėti jį vykdant.
6. Vienyti visų vaikų chirurgijos ir jai gretimų specialybių gydytojus jų profesinių interesų pagrindu ir padėti ginti jų teises.
7. Palaikyti ryšius su kitų šalių vaikų chirurgijos klinikomis bei vaikų chirurgų draugijomis.

Šiems uždaviniams įgyvendinti draugija:

1. Rengia suvažiavimus ir konferencijas 1 kartą metuose bei posėdžius, publikuoja jų medžiagą.
2. Analizuoja vaikų chirurgijos problemas Lietuvoje ir rengia chirurginės pagalbos vaikams tobulinimo programas.
3. Mokslinę medžiagą publikuoja Lietuvos ir užsienio spaudoje.
4. Recenzuoja mokslinius straipsnius, monografijas ir kt.
5. Rengia, tobulina vaikų chirurgų ruošimo bei kvalifikacijos kėlimo programas, išduoda sertifikatus.
6. Dalyvauja vaikų chirurgų atestacijoje bei licencijavime.
7. Šiems ir kitiems uždaviniams spręsti Lietuvos vaikų chirurgų draugija savanoriškai gali įstoti į Lietuvos chirurgų bei tarptautines vaikų chirurgų asociacijas kaip kolektyvinis narys.

III. DRAUGIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMO ORGANAI

1. Aukščiausias draugijos valdymo organas yra narių suvažiavimas.
2. Suvažiavimas:
a) sprendžia draugijos įsteigimo ir likvidavimo klausimus;
b) apsprendžia draugijos uždavinius ir priima jos įstatus;
c) išrenka draugijos valdybą bei revizijos komisiją, apsprendžia jų narių skaičių;
d) išklauso ir tvirtina draugijos Valdybos darbo planus, ataskaitas bei pasiūlymus;
e) sprendžia strateginius vaikų chirurgijos organizavimo Lietuvoje klausimus;
f) sprendžia apie draugijos įstojimą į draugijų asociacijas ir kitus klausimus;
g) sprendžia naujų narių priėmimo bei pašalinimo klausimus;
h) papildo ir keičia draugijos įstatus;
i) suvažiavimo nutarimai galioja, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 2/3 draugijos narių ir už juos balsuoja daugiau nei pusė dalyvavusių narių.
3. Draugijos Valdyba ir 5 jos nariai renkami 5 metams suvažiavime.
4. Ją sudaro:
a) Pirmininkas.*
b) Jo pavaduotojai (2).
c) Atsakingas sekretorius.
d) Iždininkas.
5. Draugijos Valdyba renkasi pagal reikalą. Ji:
a) Organizuoja draugijos veiklą tarp suvažiavimų bei sušaukia pačius suvažiavimus.
b) Įgyvendina draugi jos suvažiavimų; nutarimus.
c) Sudaro, draugijos darbo planus ir ataskaitas.
d) Siūlo kandidatus į draugijos Garbės narius.
e) siūlo kandidatus pašalinti iš draugijos.
f) Sprendžia draugijos finansų panaudojimo klausimus.
g) Nustato konferencijų, posėdžių tvarką ir tematiką.
h) Recenzuoja, rekomenduoja publikacijas vaikų chirurgijos srityse.
6. Draugijos Pirmininkas:
a) viešai atstovauja draugiją,
b) vadovauja draugijos ir jos valdybos veiklai, organizuoja jos posėdžius,
c) draugijos vardu užmezga ryšius su kitomis draugijomis ar organizacijomis, sudaro ir tvirtina sutartis,
d) išduoda charakteristikas, rekomendacijas draugijos nariams,
e) tvirtina savo parašu (ir draugijos antspaudu) nutarimus, sutartis ir kitus svarbius raštus.
7. Pirmininko pavaduotojai pasidalina veiklos sritis. Pirmininkui nesant, vienas iš jų pavaduoja pirmininką (šio pasiūlymu)
8. Atsakingas sekretorius tvarko draugijos dokumentus, kviečia valdybos posėdžius, konferencijas, tvarko korespondenciją, teikia reikiamą informaciją suinteresuotiems asmenims, nušviečia spaudoje draugijos veiklą.
9. Iždininkas tvarko draugijos turtą, veda buhalterinę apskaitąs pajamų bei išlaidų ir kitus turto dokumentus.
10. Valdybos finansinę veiklą kontroliuoja 3 asmenų revizijos komisija, kuri renkama 5 metams suvažiavime.

IV. DRAUGIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Lietuvos vaikų chirurgų draugijos nariai yra tikrieji ir garbės.
2. Tikruoju draugijos nariu gali būti Lietuvos pilietis vaikų chirurgas, vaikų ortopedas-traumatologas, urologas, anesteziologas-reanimatologas ar kitos siauresnės specialybės chirurgas, gydantis vaikus (neurochirurgas, chirurgas-stomatologas, ir kt.).
3. Garbės nariais gali būti įvairių specialybių gydytojai, kitų šalių vaikų chirurgai, turintys žymių nuopelnų vaikų chirurgijai, o taip pat draugijos rėmėjai – ir ne medicinos sričių specialistai.
4. Naujai stojantieji į draugiją paduoda pareiškimą draugijos Valdybai, kuriame pasižada vykdyti draugijos įstatus ir sumoka nario mokestį.
Buvusieji Vaikų chirurgų sekcijos nariai, pasižadėję vykdyti draugijos įstatus ir sumokėję nario mokestį tampa draugijos nariais,
5. Visi nariai (išskyrus garbės narius) moka kasmetinį nario mokestį (10 litų) draugijos iždininkui.
6. Draugijos nariai turi balsavimo teisę draugijos suvažiavimuose ir teisę būti išrenkami į draugijos valdymo organus.
7. Jie turi teisę dalyvauti visose draugijos vykdomose priemonėse, teikti pasiūlymus draugijos veiklos tobulinimo klausimais.
8. Draugijos -nariai gali priklausyti ir kitoms draugijoms.
3. Draugijai įstojus į draugijų asociacijas, draugijos narys savanoriškai gali tapti šių asociacijų nariu. Tada reikia tik jo sutikino laikytis asociacijų nuostatų.
10. Narys gali bet kada išstoti iš draugijos, apie tai pareiškęs raštu.
11. Pašalinama iš draugijos nesilaikant draugijos įstatų ar gydytojo etikos normų. Tam reikia draugijos Valdybos nutarimo ir 2/3 suvažiavimo dalyvių balsų.

V. DRAUGIJOS LĖŠOS

Draugijos lėšas sudaro:
1. Narių mokesčiai.
2. Asmenų, įmonių ar organizacijų - rėmėjų įnašai bei kitokia materialinė parama.
3. Kitos teisėtai įgytos lėšos.
4. Visos draugijos lėšos ir inventorius gali būti panaudojamas tik su draugijos veikla numatytiems tikslams.

VI. DRAUGIJOS LIKVIDAVIMO TVARKA

1. Draugijos veikla likviduojama Valdybos teikimu bendrame draugijos narių suvažiavime 2/3 balsų dauguma arba tai atlieka Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos.
2. Turtas ir lėšos, likę likvidavus draugiją, sunaudojami įstatymų nustatyta tvarka.